Regulamin

1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „KONKURS NA ILUSTRACJE IKABOG”.
2. Organizatorem Konkursu jest Media Rodzina Sp. z o.o., ul. Pasieka 24, 61-657 Poznań.
3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są od dnia 11.08.2020 do dnia 02.10.2020 do godziny 23:59.
6. Konkurs jest przeprowadzany na specjalnej podstronie konkursowej ikabogkonkurs.mediarodzina.pl

2 Uczestnictwo w Konkursie

1.Uczestnikiem Konkursu – w imieniu dziecka – mogą być wyłącznie osoby fizyczne, stale zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik/Uczestnicy”). Uczestnictwo w Konkursie nie może być bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub zawodową Uczestnika.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby zatrudnione przez Organizatora bez względu na podstawę prawną (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym). Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.

3 Zadanie Konkursowe

1. Aby zgłosić udział dziecka w Konkursie, należy wysłać Pracę Konkursową za pomocą formularza na stronie ikabog.mediarodzina.pl.
2. Strona konkursowa zostanie uruchomiona 11 sierpnia 2020 roku.
3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu Pracy Konkursowej, która stanowi ilustrację do książki J.K. Rowling Ikabog. Na stronie ikabogkonkurs.mediarodzina.pl opublikowane zostaną rozdziały książki wraz z 34 zestawami motywów (podpowiedziami tematycznymi). Na ich podstawie dzieci przygotowują czyli ilustracje, czyli Prace Konkursowe, które następnie muszą zostać przesłane poprzez formularz na ww. stronie. Jeden Uczestnik może zgłosić tylko jedną ilustrację na rozdział, ale można zgłosić ilustracje do wielu rozdziałów. Jedno dziecko może jednak wygrać tylko raz.  O zwycięstwie nie decydują umiejętności techniczne, a wyobraźnia, kreatywność oraz interpretacja danego motywu.
4. Na podstawie kryteriów, o których mowa w ust. 3 powyżej, spośród Uczestników, którzy zgłosili Pracę Konkursową poprzez formularz, niezależne jury złożone z przedstawicieli Organizatora wyłoni 34 laureatów (autorów zgłoszonych Prac).
Pośród wszystkich uczestników, którzy nie znajdą się wśród zwycięzców, jury wyróżni dodatkowych dwanaścioro, do których trafi nagroda pocieszenia. Nagroda nie podlega wymianie na inną ani na gotówkę.
5. Lista laureatów wyłonionych spośród Uczestników, którzy zgłosili Prace Konkursowe poprzez formularz, zostanie ogłoszona w terminie 10 dni roboczych od momentu zakończenia przyjmowania Prac Konkursowych.
6. Przez wzięcie udziału w Konkursie, rozumiane jako przygotowanie i przesłanie Pracy Konkursowej, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu Konkursu.
7. Zgłoszenia nieprawidłowe i niepełne mogą zostać wykluczone przez Organizatora Konkursu, również w przypadku stwierdzenia, że naruszono Regulamin Konkursu poprzez jakąkolwiek ingerencję w bazę danych aplikacji.

4 Nagrody w Konkursie.

1. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
a) 34 zwycięskie ilustracje znajdą się w książce autorstwa J.K. Rowling pt. Ikabog, która ukaże się nakładem wydawnictwa Media Rodzina w listopadzie 2020 roku. Każdy zwycięzca otrzyma również zestaw książek niespodzianek.
b) 12 osób wyróżnionych przez jury otrzyma nagrody pocieszenia w postaci zestawu książek niespodzianek.
2. Warunkiem zamieszczenia ilustracji w książce jest:
a) przesłanie oryginału ilustracji, nieuszkodzonego i identycznego ze złożoną w konkursie Pracą Konkursową. Ilustracje uszkodzone lub różniące się od złożonej zwycięskiej Pracy Konkursowej nie będą uwzględnione.
b) oświadczenie o wieku dziecka
c) przeniesienie praw do ilustracji na wydawnictwo Media Rodzina i J.K. Rowling. Formularz przeniesienia praw zostanie dołączony do e-mailowej informacji przesłanej do laureatów Konkursu.
3. Organizator informuje, że jeżeli Laureat nie spełni warunków, o których mowa w §4. punkt 2, traci szansę na wygraną, a jego miejsce zajmuje osoba, której praca znalazła się na miejscu kolejnym.
4. Organizator nie przewiduje zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

5 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można składać w czasie trwania konkursu oraz w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu w formie wiadomości prywatnej Facebook przesłanej do Organizatora.
2. W treści reklamacji należy podać zgłaszane zastrzeżenia oraz treść żądania, a także adres korespondencyjny, pod który ma zostać wysłana odpowiedź.
3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.

6 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych w Konkursie jest Organizator (jest Media Rodzina sp. z o.o., ul. Pasieka 24, 61-657 Poznań). Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym prawidłowego wydania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych Reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania Uczestnikowi Nagrody oraz rozpatrzenia reklamacji. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

7 Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.mediarodzina.pl
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
3. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.