Zasady konkursu

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w naszym konkursie na ilustracje do książki, Ikabog. Potrzebujemy Waszej pomocy przy tworzeniu szaty graficznej! Każdy z Was ma szansę zostać ilustratorem książki J.K. Rowling.

W poniższych akapitach znajdziecie wszystkie informacje, dzięki którym, korzystając z formularza na dole strony, skutecznie i zgodnie z zasadami zgłosicie pracę w konkursie.

Osobami uprawnionymi do udziału w konkursie są dzieci między 7 a 12 rokiem życia (liczy się wiek dziecka w momencie składania pracy konkursowej), których adres zamieszkania znajduje się w Polsce. Pracę w imieniu dziecka składa rodzic lub opiekun prawny.

Sposób wyłonienia zwycięzców

Jury wyłoni 34 zwycięskie ilustracje. O zwycięstwie nie decydują umiejętności techniczne, a wyobraźnia, kreatywność oraz interpretacja danego motywu.

Nagroda główna

34 zwycięskie ilustracje znajdą się w książce autorstwa J.K. Rowling pt. Ikabog, która ukaże się nakładem wydawnictwa Media Rodzina. Każdy zwycięzca otrzyma również zestaw książek niespodzianek.

Nagroda pocieszenia

Pośród wszystkich uczestników, którzy nie znajdą się wśród zwycięzców jury wyróżni dodatkowych dwanaścioro, do których trafi nagroda pocieszenia. Nagroda nie podlega wymianie na inną ani na gotówkę.

Wymagania odnośnie do ilustracji

 • Ilustracja musi zostać narysowana lub namalowana w kolorze przez dziecko. Przyjmujemy tylko ilustracje wykonane odręcznie tradycyjnymi technikami; prace cyfrowe nie będą brane pod uwagę.
 • Ilustracja musi zostać wykonana w pionie na białej gładkiej kartce formatu 210 x 275 mm (z kartki A4 odetnij albo zagnij od góry pasek szerokości ok. 2 cm). Najlepiej wykonać pracę farbami lub pastelami, by kolory były intensywne (odradzamy twarde kredki ołówkowe). Ilustrację rozplanuj na całej kartce (nie przesyłaj nam małego elementu na środku kartki). Nie używaj flamastrów z brokatem, fluorescencyjnych i metalizowanych, gdyż nie da ich się zreprodukować w druku.
 • Ilustracja nie może być podpisana ani na rewersie, ani na awersie
 • Ilustracja musi być oryginalną pracą dziecka, nigdzie wcześniej niepublikowaną i nie może zawierać fragmentów ilustracji lub tekstów osób trzecich, marek czy logotypów firm.

Złożenie pracy

 • Każda praca konkursowa musi zostać przekazana w formie skanu lub fotografii w formacie jpg. Prace nadesłane pocztą tradycyjną nie będą brane pod uwagę.
 • Złożenie pracy następuje przez formularz na stronie ikabogkonkurs.mediarodzina.pl, który należy wypełnić, podając wszystkie informacje i potwierdzając ich prawdziwość.
 • Uczestnik jest zobowiązany do zachowania oryginału pracy w bezpiecznym i suchym miejscu w stanie rozłożonym. Jeśli ilustracja znajdzie się wśród zwycięskich prac, uczestnik zostanie poproszony o przesłanie pocztą tradycyjną oryginału ilustracji. Jeśli uczestnik nie prześle oryginału ilustracji, traci szansę na wygraną, a jego miejsce zajmuje osoba, której praca znalazła się na kolejnym miejscu.

Liczba złożonych prac

Każdy uczestnik ma prawo do złożenia tylko jednej ilustracji do każdej z 34 grup motywów (oznaczonych kolorami na stronie ikabogkonkurs.mediarodzina.pl). To znaczy, że każdy uczestnik może złożyć nie więcej niż 34 prace konkursowe. Uczestnik, który zgłosi kilka prac do tej samej grupy motywów lub uczestnik powtórnie zgłoszony przez drugiego opiekuna prawnego zostanie zdyskwalifikowany.

Termin składania prac

Prace można składać od wtorku 11 sierpnia 2020 do piątku 2 października 2020.

Ogłoszenie wyników i dalsze postępowanie

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w ciągu czterech tygodni po zakończeniu konkursu i poinformowani e-mailem. Informacja e-mailowa zostanie przesłana wyłącznie do zwycięzców. Osoby, które nie wygrały, nie otrzymają powiadomienia.

Zwycięzcy zostaną poproszeni o dosłanie oryginału ilustracji jak również o podanie innych niezbędnych informacji. Warunkiem jest potwierdzenie e-mailem w ciągu 48 godzin i pilne odesłanie oryginału ilustracji. Wymogiem jest przekazanie nieuszkodzonego i identycznego ze złożoną w konkursie pracą konkursową oryginału ilustracji w stanie idealnym, by zapewnić wysoką jakość druku. Ilustracje uszkodzone lub różniące się od złożonej zwycięskiej pracy konkursowej nie będą mogły zostać uwzględnione. Do oryginału należy dołączyć oświadczenie o wieku dziecka. Opiekun prawny będzie proszony o przeniesienie praw do ilustracji na wydawnictwo Media Rodzina i J.K. Rowling. Formularz przekazania praw zostanie dołączony do e-mailowej informacji przesłanej do zwycięzców.

Potwierdzenie podanych informacji

Przez wzięcie udziału w Konkursie, rozumiane jako przesłanie pracy konkursowej i wypełnienie formularza, potwierdzają Państwo następujące informacje:

 • uczestnik posiada wyłączne i niczym nieograniczone prawa do nadesłanej przez siebie ilustracji. Ilustracja nie narusza praw osób trzecich, praw autorskich i wszelkich praw własności intelektualnej, jak również znaków towarowych czy innych praw własności;
 • ilustracja jest oryginalnym dziełem dziecka i została przygotowana odręcznie przez dziecko;
 • są Państwo rodzicem / opiekunem prawnym dziecka, które jest autorem nadesłanej ilustracji i tym samym macie Państwo prawo złożyć ilustrację dziecka w konkursie;
 • złożona praca nie była nigdy wcześniej publikowana, nie została złożona w żadnym konkursie i nie została wyłoniona jako zwycięska praca w żadnym konkursie.

Dodatkowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych 

Dane osobowe przekazane wydawnictwu Media Rodzina, tj. imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko opiekuna prawnego, adres e-mailowy opiekuna prawnego, jak również data urodzenia dziecka, są niezbędne do przyjęcia zgłoszenia konkursowego. Jeśli dziecko zwycięży w konkursie, zaistnieje obowiązek podania adresu zamieszkania w celu przeniesienia praw do ilustracji oraz przesłania egzemplarzy drukowanej książki. Dane osobowe opiekuna prawnego i dziecka, które jest uczestnikiem konkursu, są niezbędne do przeprowadzenia konkursu oraz do zamieszczenia w dokumentacji przeprowadzonego konkursu. Jeśli dziecko zwycięży w konkursie, dane osobowe opiekuna prawnego i dziecka zostaną przekazane agencji J.K. Rowling, co jest warunkiem niezbędnym do zamieszczenia ilustracji w dziele autorstwa J.K. Rowling pt. Ikabog.

Prosimy o zgłaszanie prac konkursowych, korzystając z poniższego formularza. Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól, stosując się do wytycznych, o których mowa powyżej.